Քաղաքացիական իրավունք

Դատական և արտադատական ներկայացչության ապահովում հետևյալ ոլորտներում

  • Գույքային իրավահարաբերություններ
  • Անձնական ոչ գույքային /պատիվ և արժանապատվություն/ իրավահարաբերություններ
  • Պայմանագրային իրավահարաբերություններ
  • Ընտանեկան իրավահարաբերություններ
  • Բանկային և ֆինանսական իրավահարաբերություններ
  • Ապահովագրական իրավահարաբերություններ
  • Հեղինակային և մտավոր սեփականության իրավահարաբերություններ
  • Աշխատանքային իրավահարաբերություններ
  • Ժառանգություն